Sunday, November 8, 2015

VEVO TV playlist

#EXTM3U #EXTINF:-1, VEVO Deutschland Auflösung: nach Bandbreite http://vevoplaylist-eu01-live.hls.adaptive.level3.net/vevoeu/ch01/appleman.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO HITS (ALL THE HITS) Auflösung: nach Bandbreite http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch1/appleman.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO FLOW (RAP AND R&B) Auflösung: nach Bandbreite http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch2/appleman.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO NASHVILLE (THE BEST COUNTRY) Auflösung: nach Bandbreite http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch3/appleman.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO Deutschland Auflösung: 320x180 http://vevoplaylist-eu01-live.hls.adaptive.level3.net/vevoeu/ch01/01/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO HITS (ALL THE HITS) Auflösung: 320x180 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch1/01/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO FLOW (RAP AND R&B) Auflösung: 320x180 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch2/01/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO NASHVILLE (THE BEST COUNTRY) Auflösung: 320x180 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch3/01/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO Deutschland Auflösung: 480x272 http://vevoplaylist-eu01-live.hls.adaptive.level3.net/vevoeu/ch01/02/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO HITS (ALL THE HITS) Auflösung: 480x272 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch1/02/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO FLOW (RAP AND R&B) Auflösung: 480x272 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch2/02/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO NASHVILLE (THE BEST COUNTRY) Auflösung: 480x272 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch3/02/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO Deutschland Auflösung: 480x272 http://vevoplaylist-eu01-live.hls.adaptive.level3.net/vevoeu/ch01/03/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO HITS (ALL THE HITS)Auflösung: 480x272 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch1/03/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO FLOW (RAP AND R&B)Auflösung: 480x272 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch2/03/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO NASHVILLE (THE BEST COUNTRY)Auflösung: 480x272 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch3/03/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO Deutschland Auflösung: 640x360 http://vevoplaylist-eu01-live.hls.adaptive.level3.net/vevoeu/ch01/04/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO HITS (ALL THE HITS) Auflösung: 640x360 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch1/04/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO FLOW (RAP AND R&B) Auflösung: 640x360 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch2/04/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO NASHVILLE (THE BEST COUNTRY) Auflösung: 640x360 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch3/04/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO Deutschland Auflösung: 960x540 http://vevoplaylist-eu01-live.hls.adaptive.level3.net/vevoeu/ch01/05/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO HITS (ALL THE HITS) Auflösung: 960x540 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch1/05/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO FLOW (RAP AND R&B) Auflösung: 960x540 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch2/05/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO NASHVILLE (THE BEST COUNTRY) Auflösung: 960x540 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch3/05/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO Deutschland Auflösung: 1280x720 http://vevoplaylist-eu01-live.hls.adaptive.level3.net/vevoeu/ch01/06/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO HITS (ALL THE HITS) Auflösung: 1280x720 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch1/06/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO FLOW (RAP AND R&B) Auflösung: 1280x720 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch2/06/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1, VEVO NASHVILLE (THE BEST COUNTRY) Auflösung: 1280x720 http://vevoplaylist-live.hls.adaptive.level3.net/vevo/ch3/06/prog_index.m3u8